Special Cell

Reservation GR.
दिव्यांग अधिनियम 2016 अनुसार शासन सेवेतील पदांवर शारीरिकदृष्टया दिव्यांग व्यक्तींसाठी 4 टक्के आरक्षण विहित करणे व आरक्षण अमंलबजावणीची कार्यपध्दती......(Gr. Date 29/05/2019)

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल पिटिशन क्र. ३१२३/२०२० मध्ये दि. ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत. Gr. Dt. 06/07/2021

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट "अ" व गट "ब" मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण विहित करण्याबाबत. Gr. Dt. 05/07/2021

अराखीव उमेदवारांकरीता (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशकरिता १०%  जागा आरज्ञिक्षत करण्याबाबत. Gr. Dt. 31/05/2021

विशेष अनुमती याचिका क्रृ. २८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत. Gr. Dt. 07/05/2021

दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार अकृषि विद्यापीठांमधील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चतीत करण्याबाबत. Gr. Dt.16/02/2021

Regarding Corrigendum Gr. dt. 25/07/2018
Regarding to recruitment of Reservation posts for small classes Gr. dt. 29/05/2017
Regarding to Teachnig Reservation GR. dt. 24/08/2015
Roster & Reservation Circular dt. 05/11/2009
Regarding to Reservation order dt.18/10/1997
Roster Related GR. 29/03/1997
छोटया संवर्गातील मार्गासवर्गीयांकरिता आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपद्धती (सरळसेवा). दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम २०२१. दि. ७ एप्रिल २०२२ रोजीची अधिसूचना
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ नुसार राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालये/ संस्थांमधील शिक्षकीय पदाच्या संवर्गनिहाय आरक्षण धोरणाच्या अमलबजावणीबाबत  दि. ११ एप्रिल २०२२ 
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील ग्रंथपाल व शारिरीक शिक्षण संचालक या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यावरील निर्बंध शिथिल करणेबाबत दि. २५ मार्च २०२३ 
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट  “ड” ते गट “अ” च्या निम्नस्थरापर्यंत (Lowest rung of group “A”) मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबत दि. २० एप्रिल २०२३
राज्यात शासन सरळसेवा पदभरतीमध्ये समाांतर आरक्षणाची काटेकोर  अंमलबजावणी  करणेबाबत... (25/01/2024)
अध्यापक पदभरती करताना ददवयाांगाांकदरता समाांतर आरक्षणाची अंमलबजावणी  करण्याबाबत. (29/01/2024)
सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगाकजिता आिक्षिाच्या तितुदीनुसाि सिळसेवा भितीसाठी सुधाजित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत. (27/02/2024)
 

 

Registration candidates list for the post of Asst. Professor
  • Faculty of Law
  • Law

 

Regarding to Aided, Non-aided colleges reservation backlog proforma for teaching & non-teaching posts
Regarding to Aided colleges reservation backlog 'proforma for Disabilities posts
Regarding to sanctioned, filled and vacant posts proforma for teaching & non-teaching Minority colleges


Affiliated Aided Colleges Primary veryfication roster dates before Govt. Gr. 29 May, 2017.

100 Point Roster for Direct Recruitment & Promotion 


Sample of Roster for Direct Recruitment & Promotion

The Sample of Divyang category Roster

For Example Affiliated Aided College Roster

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default