Circulars

On Section

Details of Circular/Particular Circular Related To Circular Uploaded On
मार्च २०२३ या परीक्षा हंगामामधील RR/AB/ZERO/Status Effect/PRN नुसार बसलेले विद्यार्थी किंवा निकालातील इतर बाबींच्या तक्रारींच्या CAMP बाबत विद्यार्थ्यांच्या निकालातील तक्रारीबाबत कॅम्प 08/08/2023
N+2 Circular N+2  04/09/2023
N+2 विद्यार्थ्यांचे परीक्षा फॉर्म हे नियमित विद्यार्थ्यांसोबत भरून घेणेबाबत N+2  Students Exam Form 22/09/2023
मार्च/एप्रिल २०२३ या परीक्षा हंगामामधील RR/AB/ZERO/Status Effect/PRN नुसार बसलेले विद्यार्थी किंवा निकालातील इतर बाबींच्या तक्रारींच्या CAMP बाबत विद्यार्थ्यांच्या निकालातील तक्रारीबाबत कॅम्प 26/09/2023
N+2 परीक्षा फॉर्म भरण्याबाबतचे परिपत्रक N+2  Students Exam Form 09/10/2023
N+2 बहिस्थ विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा फॉर्म भरणेबाबत  N+2 Student 13/10/2023
 जुन्या पॅटर्नमधील रिपीटर विद्यार्थ्यांकरीता व N + २ च्या विद्यार्थ्याना परीक्षेकरिता ऑक्टोबरनोव्हेबर २०२३  व मार्चएप्रिल २०२४ या परीक्षेकरीता चालु व नियमित अभ्यासक्रमानुसार अंतिम संधी देण्याबाबत...  N+2 Student  28/10/2023
सुधारित परिपत्रक - Out of Syllabus प्रश्न व प्रथम वर्षाचे UA गुण भरण्याबाबतचे परिपत्रक   18/11/2023
Circular related to M.A. (Geography), M.C.A, M.Sc All Branches, M.Tech (CT), PGDDN Practical Examinations Practical Examinations 13/12/2023
Circular regarding the Democracy, Election and Good Governance & Environmental Studies paper exam conduct at College level   14/12/2023
Pharmachy Practical CA /UA Mark Entry Circular Oct/Nov 2023   22/12/2023
 Circular related to All Practical Examinations March/April-2024  Practical Examinations  05/03/2024
Circular related to Practical Examinations March 2024 19032024 Revised Practical Examinations 20/03/2024
मार्च/ एप्रिल २०२४ च्या प्रात्यक्षिक परीक्षेचे (CA) गुण महाविद्यालय स्तरावर तात्काळ भरण्याबाबत प्रात्यक्षिक परीक्षेचे (CA) गुण 01/04/2024
Equivalance Subject List   16/04/2024
Student Facilitation Centre (SFC) च्या सुविधेव्दारे ट्रान्सक्रिप्ट प्रमाणपत्र, इंटरनॅशनल इवलुएशन, प्रोव्हिजनल प्रमाणपत्र, वेरिफिकेशन लेटर, मायग्रेशन प्रमाणपत्र, इंन्ट्रकशनल लेटर, डिग्री प्रमाणपत्र इ. प्राप्त करुन घेण्यासंदर्भातील परिपत्रक   10/05/2024
मार्च/एप्रिल 2024 मधील फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या गुणाबाबत   16/05/2024

UG, PG, Admission & Eligibility

Details of Circular/Particular Circular Related To Circular Uploaded On
 Carry On Circular     29/02/2024
Carry On Circular   10/10/2023
पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या सुधारित पात्रता तारखाबाबत परिपत्रक   13/10/2023
 कॅरी ऑन, प्रथम वर्ष प्रवेश व पात्रता करण्याबाबत...    28/10/2023

 Pre Section

Details of Circular/Particular Circular Related To Circular Uploaded On
     
ऑक्टोबर/नोव्हेंबर-2023 च्या परीक्षेसाठी बहि:स्थ् वरिष्ठ पर्यवेक्षक व भरारी पथकासाठी शिक्षकांची माहिती पाठविणेबाबत शिक्षकांची माहिती पाठविणेबाबत 30/09/2023
माहे ऑक्टोबर/नोव्हेंबर-2023 च्या कच्चे वेळापत्रकाबाबात   18/10/2023
माहे ऑक्टोबर/नोव्हेंबर -2023 च्या परीक्षा फॉर्म भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत परीक्षा फॉर्म भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत 23/10/2023
Circular regarding the Democracy, Election and Good Governance & Environmental Studies paper exam conduct at College level   26/10/2023
 माहे ऑक्टोंबरनोव्हेंबर-2023 करीता सर्व विद्याशाखाअंतर्गत पारंपाारिक पदवी अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज (Exam Form) भरण्याबाबत मुदत वाढ देण्याबाबत.   परीक्षा फॉर्म भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत  28/10/2023
माहे ऑक्टोबर/नोव्हेंबर -2023 च्या सर्व विद्याशाखांतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा फॉर्म भरण्याबाबत   02/11/2023
जुन्या पॅटर्नमधील रिपीटर विद्यार्थ्यांना परीक्षेकरता ऑक्टोंबर/नोव्हेंबर 2023 व मार्च/एप्रिल 2024 या परीक्षेकरिता चालू व नियमित अभ्यासक्रमानुसार अंतिम संधी देण्याबाबत   03/11/2023
माहे ऑक्टोंबर/नोव्हेंबर 2023 करिता सर्व विद्याशाखांतर्गत पारंपारिक पदवी अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज(Exam Form) भरण्याबाबत मुदत वाढ देण्याबाबत परिपत्रक   03/11/2023
ऑक्टोंबर/नोव्हेंबर 2023 होणाऱ्या परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सोबत दिलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत   18/11/2023
सुधारित परिपत्रक -ऑक्टोंबर/नोव्हेंबर 2023 परीक्षेच्या द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या उत्तर पत्रिकेबाबत घ्यावयाची दक्षता उत्तर पत्रिकेबाबत घ्यावयाची दक्षता 18/11/2023
माहे ऑक्टोंबर/नोव्हेंबर 2023 अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज(Exam Form) भरण्याबाबत मुदत वाढ देण्याबाबत परिपत्रक   25/11/2023
माहे ऑक्टोबर/नोव्हेंबर 2023 परीक्षा सेशन कालावधी संबंधित परिपत्रक   29/11/2023
सन 2023/24 मध्ये दुष्काळ घोषित केलेल्या तालुक्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणेबाबत परीक्षा शुल्क माफ करणेबाबत 22/12/2023
सुधारित परिपत्रक-88 माहे ऑक्टोबर/नोव्हेंबर-2023 पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या वेळापत्रकातील बदलण्यात आलेल्या तारखांबाबत परिपत्रक   22/12/2023
सुधारित परिपत्रक माहे ऑक्टोबर/नोव्हेंबर-2023 पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या वेळापत्रकातील बदलण्यात आलेल्या तारखांबाबत परिपत्रक   30/12/2023
सुधारित परिपत्रक माहे ऑक्टोबर/नोव्हेंबर-2023 अभ्यासक्रमाच्या वेळापत्रकातील बदलण्यात आलेल्या तारखांबाबत परिपत्रक   09/01/2024
बहिस्थ पर्यवेक्षक नेमणुकीबाबत   11/01/2024
Ph.D. Course Work Online Admission (w.e.f. 2021-22) Ph.D Course Work 16/01/2024
मार्च/एप्रिल-2024 च्या परीक्षेसाठी बहि:स्थ् वरिष्ठ पर्यवेक्षक व भरारी पथकासाठी शिक्षकांची माहिती पाठविणेबाबत   14/02/2024
माहे मार्च/एप्रिल 2024 B.A., B.COM, B.Sc., B.C.A., B.B.A. विद्याशाखांतर्गत पदवी अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत परिपत्रक   24/02/2024
माहे मार्च एप्रिल 2024 या हंगामातील B.A., B.Com, B.Sc., B.C.A. B.B.A. विद्याशाखांतर्गत पदवी अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज (Exam Form) भरण्याबाबतचे मुदतवाढ बाबत परिपत्रक   07/03/2024
माहे मार्च एप्रिल 2024 च्या सर्व विद्याशाखांतर्गत पारंपाारिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे  व  पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे परीक्षा फॉर्म भरण्याबाबत परीक्षेचे अर्ज (Exam Form)  22/03/2024
मार्च/एप्रिल 2024 होणाऱ्या परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सोबत दिलेले परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत   02/04/2024
अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक क्रमांक 23 - दिनांक 5 एप्रिल 2024 पासून प्रस्तुत विद्यापीठाच्या पारंपारिक परीक्षा सुरू होणार असल्याने महत्त्वपूर्ण सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून विद्यापीठास सहकार्य करण्याबाबत.   04/04/2024
माहे मार्च /एप्रिल 2024 पदवी अभ्यासक्रमाच्या वेळापत्रकातील बदलण्यात आलेल्या तारखेबाबत परिपत्रक बदलण्यात आलेल्या तारखेबाबत 06/04/2024
Circular reganding On Screen paper Submission to CAP   15/04/2024
माहे मार्च/एप्रिल 2024 या हंगामातील सर्व विद्याशाखातर्गत पारंपरिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे व व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.... परीक्षा अर्ज भरण्यास मुदतवाढबाबत 16/04/2024
पदवी अभ्यासक्रमाचे दिनांक 08,19, व 20 एप्रिल 2024 रोजी आयोजित केलेल्या परीक्षेच्या सुधारित तारखाबाबत... Revised 19/04/2024 बदलण्यात आलेल्या तारखेबाबत 16/04/2024
March/April 2024 Exam Session Circular   19/04/2024
माहे मार्च/एप्रिल 2024 या हंगामातील सर्व विद्याशाखातर्गत व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.... परीक्षा अर्ज भरण्यास मुदतवाढबाबत 24/04/2024
Regarding OSM Assessment Law and Education   01/05/2024
मध्यवर्ती मूल्यमापन केंद्रावर मूल्यमापन करणे बाबत..   01/05/2024
UG Admission Registration Link for Affiliated & Autonomous colleges UG Admission Registration Link 28/05/2024
शैक्षणिक वर्ष 2024 25 प्रथम वर्षाचे सुधारित परिपत्रक   31/05/2024
बहिस्थ वरिष्ठ पर्यवेक्षक व भरारी पथकासाठी शिक्षकांची माहिती पाठविणेबाबत...   18/07/2024

Post Section

Details of Circular/Particular Circular Related To Circular Uploaded On
आजी-माजी विद्यार्थ्यांच्या पदवी प्रमाण पत्राबाबत पदवी प्रमाण पत्राबाबत 14/12/2023
Oct -२०२३ सत्रातील पेपर तपासणी अहवालाबाबत परिपत्रक   18/01/2024
महाविद्यालय स्तरावर पदवी प्रमाणपत्र वितरण समारंभ आयोजित करण्याबाबत    15/03/2024
March/April 2024 law paper assesment circular   24/05/2024
ट्रान्सस्क्रिप्ट प्रमाणपत्र, इंटरनॅशनल इव्हॅल्युएशन, प्रोव्हिजनल प्रमाणपत्र, वेरिफिकेशन, मायग्रेशन प्रमाणपत्र, इंन्स्ट्रक्शनल लेटर, डिग्री प्रमाणपत्र इ. ऑफलाइन पद्धतीने देण्याची सुविधा सुरूच ठेवल्या बाबतचे परिपत्रक   11/06/2024

 Cap and Revaluation Section

Details of Circular/Particular Circular Related To Circular Uploaded On
विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकेचे गुणपडताळणी (Verification ) गुणपडताळणीतील चूक (Counting Mistake ) उत्तरपत्रिका न तपासणे (Not Assess ) व पुनर्मूल्यांकन (Revaluation ) बाबत परिपत्रक    05/08/2023
परीक्षकांच्या बैठक भत्ता (seating Allowance) बाबत. बैठक भत्ता 11/08/2023
CAP-पेपर तपासणी देयकाबाबत परिपत्रक   17/08/2023
Revaluation Refund Fee Circular   25/09/2023
Offline Reval Circular   25/09/2023

March/April 2023 Examiner Billing Data

1) Examiner Data

2) Modrator Data

3) Revalution 1st Data

4) Revalution 2nd  Data

  27/09/2023

Oct/Nov 2022 Examiner Paper Checking & billing Data

1) Examiner Data

2) Modrator Data

3) Revalution 1st Data

4) Revalution 2nd  Data

  01/11/2023
ऑक्टोबर /नोव्हेंबर 2023 च्या पारंपारिक पदवी द्वितीय व तृतीय वर्षाच्या परीक्षेच्या मार्गदर्शक तत्वाबाबत   09/11/2023
ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२३ च्या परीक्षेतील मध्यवर्ती मूल्यमापन केंद्राच्या कार्यप्रणाली व नियमावलीबाबत   09/11/2023
पदवी पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या परीक्षांचे आयोजन महाविद्यालय स्थरावर करण्याबाबत   09/11/2023
Circular Regarding Paper Assessment Paper Assesment 02/12/2023
Regarding submission of Answer book to Onscreen CAP Answer book to Onscreen CAP 08/12/2023
BA/BCom/BSc/BBA/BCA First year Photocopy circular First year Photocopy 11/12/2023
 Revaluation Form- (Only Offline Course- B.A/B.Com/B.Sc/BBA/BCA) Revaluation Form 23/12/2023
  Photocopy Form- (Only Offline Course- B.A/B.Com/B.Sc/BBA/BCA) Photocopy Form 23/12/2023
BA/BCom/BSc/BBA/BCA Third year Photocopy circular Photocopy 11/01/2023
BA/BCom/BSc/BBA/BCA  Revaluation circular Revaluation 11/01/2023
Circular Regarding Submission of Answer Book to CAP Center Submission of Answer Book 02/04/2024
मार्च/एप्रिल २०२४ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेबाबत सूचना   04/04/2024
Circular Regarding Photocopy of March/April 2024 Examination Photocopy 28/05/2024
Circular Regarding B.Tech Sem-VIII Disgster Management March 2024   06/07/2024
Circular Regarding Revaluation Result of March 2024 Revaluation Result March 2024 09/07/2024
     

Computer Section

Details of Circular/Particular Circular Related To Circular Uploaded On

विद्यापीठ स्थापनेपासून ते सन २०१५ पर्यंतच्या पदवी/पदव्युत्तर पदवी पासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत सूचना 

Click For Link https://forms.epravesh.com/Pahsu/

OLD Pattern students exam form link Click Here
Circular Regarding Advance Settlement Advance Settlement 02/12/2023
Circular Regarding Advance Settlement Mar/April 2023 and Oct/Nov 2023 Advance Settlement 12/01/2024
Circular Regarding Advance Settlement (Reminder First) Advance Settlement 14/02/2024
First year CAP Remuneration   15/022024
Circular regarding First Year CAP Revised Remuneration  First Year CAP Remuneration  12/03/2024

 

Details of Circular/Particular Circular Related To Circular Uploaded On
 Circular related to All Practical Examinations  Practical Examinations 05/03/2024
  माहे ऑक्टोबर/नोव्हेंबर-2023 च्या परीक्षेसाठी सर्व विद्याशाखांतर्गत पदवी अभ्यासक्रमाचे परीक्षा फॉर्म भरण्याबाबत  परीक्षेचे अर्ज (Exam Form)  06/10/2023
प्रस्तुत विद्यापीठ संलग्नित सर्व महाविद्यालये / संकुले / विद्यार्थी यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या विविध अर्जाच्या शुल्काबाबत विविध अर्जाच्या शुल्काबाबत 05/08/2023
Circular regarding Online Application for Photo Copy & Revaluation Photo Copy & Revaluation 21/07/2023
शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाचे CA चे गुण भरण्याबाबत CA चे गुण भरण्याबाबत 21/07/2023
महाविद्यालयीन स्तरावरील CA/UA (20 गुण) चे गुण महाविद्यालयीन लॉगिनमधून भरणेबाबत CA/UA गुण भरणेबाबत 20/07/2023
पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षाच्या उत्तरपत्रिका तपासणेबाबत Evaluation of UG Final Year 16/07/2023
Circular Regarding Oct/Nov 2022 Cap bill Submission Cap Bill Submission 14/07/2023
पेपर तपासणी दैनंदिन अहवालाबाबत   12/07/2023
Notice for student, Stack Holder and Others   11/07/2023
मार्च/एप्रिल 2023 परीक्षा निकालाबाबत आढावा बैठक   06/07/2023
Circular Regarding Advance Settlement Reminder 2022-23 Advance Settlement Reminder 06/07/2023
सुधारित परिपत्रक-मार्च/एप्रिल 2023 परीक्षाबाबत आढावा बैठकीच्या वेळेमध्ये बदल झाल्याबाबत   03/07/2023
मार्च/एप्रिल  2023 परीक्षाबाबत आढावा बैठक   01/07/2023
पदवीत्तर पदवी,MSW पदवीत्तर पदवी सह पारंपारिक अभ्यासक्रम मार्च 2023 क्लास इम्प्रूमेंट परिपत्रक क्लास इम्प्रूमेंट 01/07/2023
Circular Regarding B.Pharm & M.Ed. Class Improvement Class Improvement 30/06/2023
Circular Regarding Advance Settlement 2022-23 Advance Settlement 30/06/2023
माहे मार्च/एप्रिल 2023 मधील C.A. गुण भरण्याबाबत C.A. गुण भरण्याबाबत 22/06/2023
महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी महाविद्यालयाच्या प्रतिनिधी मार्फतच सोडवावेत   19/06/2023
मार्च/एप्रिल 2023 होणाऱ्या परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सोबत दिलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत   18/06/2023
March/April 2023 Exam Session Circular Exam Session 18/06/2023
माहे ऑक्टोंबर नोव्हेंबर 2022 च्या परीक्षेतील RR-Degree, Absent, Zero Mark आलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा फॉर्म महाविद्यालयाने त्यांच्या पातळीवर ऑफलाइन पद्धतीने भरून घेण्याबाबत परिपत्रक RR-Degree, Absent, Zero Mark 17/06/2023
माहे मार्च/एप्रिल 2023 परिक्षेच्या कॉपी केसेसबाबत माहिती व कॉपी केसेसची एन्ट्री ऑनलाईन पद्धतीने करण्याबाबतची माहिती कॉपी केसेसबाबत माहिती 17/06/2023
माहे ऑक्टोंबर नोव्हेंबर 2022 निकालांमधील RR व तांत्रिक कारणास्तव परीक्षा फॉर्म ऑनलाईन उपलब्ध होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरण्याबाबत RR व तांत्रिक कारणास्तव परीक्षा फॉर्म न भरलेल्या बाबत 16/06/2023
माहे ऑक्टोंबर नोव्हेंबर 2022 परीक्षेतील पुनर्मूल्यांकन  न झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी परिपत्रक पुनर्मूल्यांकन  न झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी 16/06/2023
प्राचार्य IT Co-ordinator आणि परीक्षेचे कामकाज पाहणारे महाविद्यालयातील कर्मचारी वर्ग यांच्या करिता आयोजित करण्यात येणारी सहविचार सभा व परीक्षेच्या कामकाजाबाबत प्रशिक्षण आयोजित करण्याबाबत   13/06/2023
माहे मार्च /एप्रिल 2023 च्या सर्व विद्याशाखांतर्गत अभ्यासक्रमाच्या विद्यापीठ परीक्षा 19 जून पासून सुरू होतील.   11/06/2023
माहे ऑक्टोंबर नोव्हेंबर 2022 च्या परीक्षेच्या जाहीर निकालातील RR/AB/zero केसेसची माहिती कळविणे बाबत RR/AB/zero 07/06/2023
विद्यार्थी तक्रार निवारण केंद्र (परीक्षा विभाग)  Help line 07/06/2023
माहे मार्च/ एप्रिल २०२३  परीक्षेचे अर्ज (Exam Form) भरण्याबाबतचे मुदतवाढ  Revised परीक्षेचे अर्ज (Exam Form) 06/06/2023
माहे मार्च/ एप्रिल २०२३  परीक्षेचे अर्ज (Exam Form) भरण्याबाबतचे मुदतवाढ  परीक्षेचे अर्ज (Exam Form)  01/06/2023
बहि:स्थ वरिष्ठ पर्यवेक्षक व भरारी पथकासाठी शिक्षकांची माहिती पाठवणे बाबत   26/05/2023
Circular regarding the 20 marks subject paper exam conduct at college level CA Mark  24/05/2023
सुधारित परिपत्रक क्र : २२  B.Ed. M.Ed. Viva Exam 22/05/2023
सुधारीत परिपत्रक - माहे मार्च/एप्रिल २०२३ सत्राच्या विविध अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा अर्ज(Exam Form )  भरण्याबाबत परिपत्रक परीक्षा अर्ज(Exam Form )  भरण्याबाबत 20/05/2023
सुधारीत परिपत्रक क्रमांक : २०  Practical Exam 16/05/2023
माहे मार्च/एप्रिल २०२३ सत्राच्या विविध अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा अर्ज(Exam Form )  भरण्याबाबत परिपत्रक परीक्षा अर्ज(Exam Form )  भरण्याबाबत 15/05/2023
प्रात्यिक्षक परीक्षेचे गुण दिनांक २५/०५/२०२३ पर्यंत अपलोड करण्याबाबत दक्षता घेण्याबाबत   Practical Exam 10/05/2023
उत्तरपत्रिकेचे मुल्यमापन केले असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संदर्भात  उत्तरपत्रिकेचे मुल्यमापन 09/05/2023
Circular regarding Online Application for Photo Copy & Revaluation Photo Copy & Revaluation 06/05/2023
Circular Regarding Internal/External/Fly. Squad Attendance Certificate for Examination work  Examination Work 18/04/2023
Examination work certificate related document  Exam Work 12/04/2023
 Circular Regarding M.Tech. Self learning M.Tech. Self learning 24/03/2023
दि. २५ /०३/ २०२३ रोजी MBA CET  २०२३ प्रवेश परीक्षा असल्याने सदर दिवशीचा पेपर दि. २८/०३/२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेला आहे   सुधारित वेळापत्रकाबाबत 20/03/2023
Circular Regarding Advance Settlement 2022-2023 Advance Settlement 14/03/2023
CA / Practical / Viva / Dessertation परीक्षेचे गुण ऑनलाईन भरण्याबाबत CA / Practical / Viva / Dessertation  09032023
सुधारित परिपत्रक - मायग्रेशन शुल्क D.D. (Demand Draft) ऐवजी ऑनलाईन भारणेबाबत  मायग्रेशन शुल्क 20/03/2023
Circular regarding exam form submission for 1st Year for OCT./NOV-2022 1st Year Exam Form Submission 01/03/2023
स्थगित झालेल्या परीक्षांबाबत - अंतिम वेळापत्रकातील नमूद केलेली तारीख ०२/०२/२०२३ ते ०४/०२/२०२३ बदल करण्यात आलेली तारीख २४/०३/२०२३, २५/०३/२०२३, २७/०३/२०२३  Exam Date 28/02/2023
B.C.A (Sem - III) Financial Accounting with Tally पेपरच्या सुधारित वेळेबाबत  सुधारित वेळेबाबत  27/02/2023
मार्च / एप्रिल २०२२ च्या गुणपत्रिका घेऊन जाणेबाबत गुणपत्रिका घेऊन जाणेबाबत 22/02/2023
University Exam Time adjustment in the exam centres where H.S.C and University Exams have on same day Exam Time Adjustment 20/02/2023
Order to All Exam Centre Heads to Conduct Oct/Nov 2022 University Exams as Per Already Finalized University Time Table Exam Oct/Nov 2022 18/02/2023
Reschedule Exam Time table of B.Pharmacy Sem V,VI,VII,VIII Exam Time Table 11/02/2023
Reschedule Exam Time table of B.Tech Final, B. Tech Third &  Architecture Sem IV,VI,VIII Exam Time Table 11/02/2023
ऑक्टो-नोव्हेंबर २०२२ मधील स्थगित करण्यात आलेल्या विद्यापीठ परिक्षा पुनश्च सुरु होत असल्याबाबत.  Exam Event Oct-Nov 2022  04/02/2023
ऑक्टो-नोव्हेंबर २०२२ मधील विद्यापीठ परिक्षा स्थगित करण्यात आल्याबाबत Exam Event Oct-Nov 2022 02/02/2023
Circular related to M.A. (Geography), M.C.A, M.Sc All Branches, M.Tech (CT), PGDDN Practical Examinations Practical Exam 01/02/2023
प्राधन्याने परीक्षेचे कामे करण्याबाबत Exam Work 25/01/2023
Copy Case Online Entry Details Oct/Nov 2022 Examination Copy Case Entry 24/01/2023
Circular Regarding Exam Session for OCT-2022 Exam Session for OCT-2022 20/01/2023
प्रात्यक्षिक परिक्षेच्या आयोजनाबाबत परिपत्रक Oct 2022 07/01/2023
Circular regarding Exam form submission for External Student Oct/Nov 2022 External Student Exam form Submission 05/01/2023
Revised Circular regarding the Extension of Exam form date for OCT/NOV.2022 Extension of Exam form date 04/01/2023
Circular regarding the Extension of Exam form date for OCT/NOV.2022 Extension of Exam form date 30/12/2022
दिनांक 28/12/2022 पर्यंत निकलासंबंधीचे निवेदने विद्यापीठाकडे सादर करण्याबाबत निकलासंबंधीचे निवेदने सादर करण्याबाबत 23/12/2022
Circular regarding the Extension of Exam form date for OCT/NOV.2022 Extension of Exam form date 22/12/2022
Academic Year 2022-23 Date of Admission is extended Third Year and ahead Courses Date of Admission is extended 22/12/2022
Circular No.76 Admission 08/12/2022
Circular Regarading Exam form submission Oct-2022  Exam form submission Oct-2022 07/12/2022
Circular regarding formula for conversion of CGPA to percentage marks Revised CGPA to percentage conversion formula 22/11/2022
Circular Regarding Extension Date for Implementation of Academic Bank Credit ABC 15/11/2022
Circular Regarding Implementation of Academic Bank of Credits  ABC 21/10/2022

±úÖê™üÖê ÛúÖò¯Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¹ý®Ö ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß †Öò®Ö»ÖÖ‡Ô®Ö †•ÖÔ Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ

Photo-copy 21/10/2022
परिपत्रक महाविदयालयीन स्तरावरच विद्यार्थ्यांच्या अडचणी  सोडवण्याबाबत - 17/10/2022
Circular regarding Online Application for Photo Copy & Revaluation Photo Copy & Revaluation 15/10/2022
Circular Regarding Nominees for Ext. Sr. Supervisor & Fly. Squd. for OCT/NOV.-2022 Sr. Supervisor & Fly. Squd. for OCT/NOV.-2022 04/10/2022
Regarding the updated Fee structure for all courses for the year 2022-23 Fee structure for all courses 03/09/2022
Exam Certificate Exam Certificate 24/08/2022
Circular regarding the Re-exam of MA History Paper Re-exam of MA Histroy paper 20/08/2022
प्रश्नपत्रीका व उत्तरसूची बाबतची निवेदने परीक्षा झाल्यानंतर ५ दिवसाच्या आत महाविद्यालयामार्फत सादर करणे प्रश्नपत्रीका व उत्तरसूची बाबत 20/08/2022
परीक्षा केंद्रांवर बैठक व्यवस्थेबाबत (Student Summary Report) मार्गदर्शक सुचना परीक्षा केंद्रांवर बैठक व्यवस्थेबाबत 20/08/2022
Circular Regarding the Re-Exam of B.com English and MA Urdu Paper Re-Exam of B.com English and MA Urdu 08/08/2022

Environmental Studies †Ö×ÞÖ Democracy, Election and Good Governance ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸üßõÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÆüÖò»ÖןÖÛúß™ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê •µÖÖ-ŸµÖÖ ¯Ö¸üßõÖÖ Ûëú¦üÖ¾Ö¸ü ‘ÖêÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ.

ENS, Democracy, EGG Exam Center 05/08/2022
OMR शिट वरील माहितीच्या त्रुटीबाबत परिपत्रक OMR शिट 04/08/2022
Letter Regarding M.A. Part II, Sem – IV, Dissertation Mark Entry  Dissertation Mark Entry 05/08/2022
Copy Case Entry Details March/April 2022 Examination Copy Case Entry 29/07/2022
Circular Regarding M.E./M.Tech. Self learning M.E./M.Tech. Self learning 26/07/2022
Circular Regarding Advance Demand Letter Advance Demand Letter 26/07/2022
Revised Circular Regarding The Internal & External Sr. Supervisor Internal & External Sr. Supervisor 25/07/2022
Circular Regarding to Environmental Studies, Democracy, Election and Good Governance Exam March / April 2022  ENS, Democracy, EGG Exam Center 22/07/2022
लेखी / प्रात्यक्षिक / मध्यवर्ती मूल्यमापन केंद्रांतील  काम करणारे  शिक्षक शिक्षकेतर कार्मचारी यांची बँक खाती  माहिती जोडणेबाबत लेखी / प्रात्यक्षिक / मध्यवर्ती मूल्यमापन 20/07/2022
Circular No 55 for March/April 2022 Examination OMR Sheet 19/07/2022
Circular No 54 for March/April 2022 Examination IT Co-ordinator 19/07/2022
अंतर्गत गुण व प्रात्यक्षिक परीक्षीचे  गुण प्रस्तुत विद्यापीठास ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सादर करण्याबाबत अंतर्गत गुण व प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या गुणाबाबत 16/07/2022
Circular Regarding Extension of The Exam Time For MAR-2022 Event Extension of The Exam Time 13/07/2022
Circular regarding the Important Instructions of Exams center (MAR-2022)  Revised Important Instructions of Exams center 12/07/2022
Circular Regarding Exam Session Period for MAR-2022 Event Exam Session Period 12/07/2022
Circular regarding the Important Instructions of Exams center (MAR-2022) Important Instructions of Exams center 06/07/2022
Cricular Regrading the Extenstion of Exam form submission of First Year   Exam form submission 05/07/2022

Circular Related to Practical exam  B.C.A /B.B.A/M.B.A/P.G.D.C.A/L.L.B/L.L.M

 Practical exam 30/06/2022
प्रात्यक्षिक परीक्षेचे शुल्क जमा करणेबाबत  प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत  28/06/2022
Circular Regarding exam form submission for 1st Year Exam form submission 24/06/2022
Circular Regarding B.A Part III Geography Practical March 2022 B.A Part III Geography Practicle 24/06/2022
B.Sc Practical Letter March 2022   B.Sc Practical 23/06/2022
Circular Regarding  the extdend exam form submission Exam Form Submission  22/06/2022

प्रात्यशिक परीक्षा दिनांक 2 जुलै 2022 पर्यंत घेण्याचे नियोजन करणे

 प्रात्यशिक परीक्षा 21/06/2022
Circular Regarding Postpone the Exam Date for March/April-2022 Event Postpone Exam Date  18/06/2022
Cricular Regrading Postpone the exam date for 4 July to 8 July and 12 July 2022 Postpone the exam 17/06/2022
P.G. Practical Letter March 2022 P.G. Practical  14/06/2022
Circular Regarding Change of Exam Date for March 2022 Change of Exam Date 08/06/2022
Circular Regarding One Day Workshop One Day Workshop Exam Gaidlines Related 07/06/2022
Related to Question Bank Set Remuneration Question Bank Set Remuneration 03/06/2022
Circular Regarding S.Y. B.Tech Honors Specilisation Mannual Inward S.Y. B.Tech Honors Specilisation Inward 02/06/2022
Circular Regarding Degree Certificate 17th Convocation 01/06/2022
Revised Circular Regarding Environmental Science Subject Environmental Science  26/05/2022
मार्च/एप्रिल २०२२ च्या सत्रातील सर्व अभ्यासक्रमाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा या ऑफलाईन पद्धतीने घेण्याचे नियोजन करणेबाबत  प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत   24/05/2022
Circular Regarding Exam Form Submission Dates Mar/Apr-2022 Exam Event 20/05/2022
Circular Regarding Nominees for Ext. Sr. Supervisor & Fly. Squd Mar/Apr-2022 Exam Event 20/05/2022
Circular Regarding Offline exam for March/April-2022 Offline exam 18/05/2022
Re-Revised Circular No.19 Regarding Mark Submission of Add On Course Add On Course 12/05/2022
Circular No.16 Reagarding Internal Mark Oct/Nov 2021 Exam Event 22/03/2022
Circular Regarding Exam Form Submission Oct/Nov 2021 Exam Event 15/03/2022
Circular Regarding Sem-I Exam Form Inward & Receipts Oct Nov 2021 Exam Event 14/03/2022
Circular Regarding Sem-I Exam Form Submission Oct Nov 2021 Exam Event 28/02/2022
Circular Regarding Online Exam Instrcutions for Oct Nov 2021 Exam Event Oct Nov 2021 Exam Event 22/02/2022
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता आपल्या महाविद्यालयाकडून प्रस्तुत विद्यापीठात NEFT द्वारे जमा केलेल्या रकमेच्या पावत्या घेवून जाण्याबाबत. Audit Query 22/02/2022
Helpline Numbers & Instructions for Online Exam Held in Feb/March 2022  Oct/Nov 2021 Exam Event 18/02/2022
Circular Regarding Instructions for Online Exam Oct/Nov 2021 Engg. Courses 01/02/2022
Circular Regarding M.Sc/M.A (Geography) Class/Grade Improvement. Class Improvement 24/01/2022
Extension Circular Regarding Engg Exam form Submission Date Fee Exam form Submission 20/01/2022
Circular Regarding Exam form Submission Date Oct-2021 Exam form Submission 17/01/2022
Circular Regarding B.Pharm & M.Ed. Class Improvement Class Improvement 15/01/2022
Circular Regarding Engg Exam form Submission Date Fee Exam form Submission 12/01/2022
तांत्रिक कारणामुळे पात्रता फी व आपत्कालीन निधी रोखीने भरण्याबाबत Pharmacy & Engg Colleges 10/01/20222
Revised Circular Regarding March 2020 & Oct 2020 Exam Fee Information March 2020 & Oct 2020 Exam Fee Information 08/01/2022
Circular Regarding Student Count which Attempted For Exam March 2020 & Oct 2021, also Exam Fee Related To The Same Exam Fee Circular 05 07/01/2022
Circular Regarding Class Improvement & Re-Degree For Faculty of Humanities For A.Y. 2021-22 Class Improvement & Re-Degree 06/01/2022
Revised Circular Regarding Engineering Courses Exam Schedule Engineering Courses Exam Oct\Nov 2021 05/01/2022
Circular Regarding Optional  Add On / Honours Group In Online Admission Process Admission 2021-22 01/01/2022
Circular Regarding Internal & Viva Internal/Viva Mark 10/12/2021
Circular Regarding Practical Exam Oct-2021  Practical Exam 04/12/2021
Revised Circular Regarding Online examination Oct\Nov 2021 Oct\Nov 2021  04/12/2021
 Nature of Exam Oct\Nov -2021 Oct\Nov 2021  29/11/2021
External \Flying Squad Teacher Information  Oct\Nov 2021  29/11/2021
Exam Fee Chart For Oct-Nov 2021-2022 Exam Fees 25/11/2021
Circular Regarding Stationary Materials Having Old University Name Stationaries Material 24/11/2021
ऑनलाईन पारंपारिक पदवी प्रथम वर्ष विशेष परीक्षा २०२० २०२१ March/April 2021 18/11/2021
Circular Regarding Extenssion For Submission of M.E. Sem-IV Dissertation Report for Students Admitted in the A.Y. 2013-14, 2014-15 & 2015-16. M.E. Sem-IV 27/10/2021
Circular Regarding the Pharmacy Syllabus for Project work Fee & Environmental Science Exam Fees 26/10/2021
About postponed of law course examination of dt. 1sept. to 8 sept March/April 2021 29/09/2021
Revised Circular Regarding Exam Form Submission March 2021  (Only Law, Sem-I & II) March/April 2021 06/09/2021
Circular Regarding Exam Form Submission March 2021  (Only Law, Sem-I & II) March/April 2021 02/09/2021
Circular Regarding Super Late Fee Submitted By Colleges In Oct/Nov 2020 Oct / Nov 2020  01/09/2021
Cricualr Regarding Re-exam of Flood issues of the student  Re-exam of Flood issues of the student  09/08/2021
Date Extension For Internal Mark Submission Internal Mark 07/08/2021
Circular Regarding Exam Fees Fees 31/07/2021
Important Circular Regarding Consent Form Submission March 2021 Online Exam 31/07/2021
Circular Regarding Environment Exam. March 2021 Env Exam 28/07/2021
Revised ऑनलाईन परीक्षा मार्च  २०२१ तांत्रिक सहाय्याबाबत महत्त्चाची सुचना March 2021 Online Exam 10/07/2021
Circular Regarding M.E. Dissertation Extention for A.Y. 2016-2017 admited students  M.E. Dissertation Extention 09/07/2021
Revised Circular Regarding M.E. Dissertation Extention for A.Y. 2015-2016 admited students  M.E. Dissertation Extention 09/07/2021
(Revised) Circular Regarding Syllabus Completion and Internal Mark Fill Up March 2021 09/07/2021
Circular Regarding Time Slot Expansion For Mathematical Subjects Online Exam March 2021 08/07/2021
Circular Regarding Syllabus Completion and Internal Mark Fill Up March 2021 08/07/2021
Important Circular Regarding Exam Form Submission of March 2021  March 2021 Exam Event 07/07/2021
Circular Regarding Revised Extension For Exam Form Submission of  Sem I & Sem II Exam Form Submition March 2021 Event 06/07/2021
ऑनलाईन परीक्षा मार्च  २०२१ तांत्रिक सहाय्याबाबत महत्त्चाची सुचना March 2021 Online Exam 06/07/2021
Helpline Numbers For March 2021 Online Exam Helpline Numbers 05/07/2021
Instructions For Online Exam March 2021 March 2021 Exam Event 03/07/2021
Helpline Numbers For March 2021 Exam, Held In July/August 2021 March 2021 Event 02/07/2021
Circular Regarding Extension For Exam Form Submission With 'Super Late' Fee Exam Form March 2021 Event 02/07/2021
Revised Circular Regarding Education All Syllabus (B.Ed, M.Ed, B.P.Ed, M.P.Ed) Viva-Voce and Practical Exams July/Aug 2021 Viva-Voce and Practical Exams 23/06/2021
Revised Circular Regarding Extension For Exam Form Submission Exam Form March 2021 Event 16/06/2021
Circular Regarding Syllabus Completion March 2021 Exam 14/06/2021
Circular Regarding Internal Marks/Viva/Practical/Dissertation March 2021 Exam 11/06/2021
Circular Regarding Exam Fee Refund Oct 2019 and March 2020 05/06/2021
Circular Regarding Exam Form Submission March 2021 March 2021 03/06/2021
Circular Regarding Practical Exam  Practical Exam 28/05/2021
Regarding Environmental Studies Marks of Old Students Regarding Environmental Studies  15/05/2021
Arrangement Practical Exam Event Oct-2020  Arrangement Practical Exam 15/05/2021
Regarding Students Problem Solved by College Level Students Problem 12/05/2021
Regarding Internal Marks & Practical Marks  Internal Marks and Practical Marks 11/05/2021
Regarding Internal Marks  Internal Marks 10/05/2021
Instructions for Exam and Helpline Number  Helpline Numbers 04/05/2021
Revised Circular Regarding Ordinance 0.7 Fine for Correction in Marks March 2021 Correction In Marks 04/05/2021
Circular Regarding Internal Marks /Viva /Practical/Dissertation. (Engg/Pharmacy) Internal Marks and Practical Marks 29/04/2021
Instructions For Online Exam Held In May 2021 Oct 2020 28/04/2021
Circular Regarding Education Practical Exam Date Circular March/April-2021 Practical Exam 12/04/2021
Circular Regarding Internal Marks and Practical Marks. Internal Marks and Practical Marks 07/04/2021
Circular Regarding M.E Extention for A.Y 2015-16 admitted Students Exam Form 06/04/2021
Re-Revised Circular Regarding Exam Form Submission Exam Form 20/03/2021
Re-Revised Circular Regarding Exam Form Submission Exam Form 10/03/2021
Information for B.A./B.Com & M.A./M.Com External Students for OCT 2020 Exam Event  Oct 2020 Exam Event 05/03/2021
Circular Regarding Advance Settlement 2020-2021 Advance Settlement 03/03/2021
Revised Circular Regarding UG Exam Form Submission Exam Form 03/03/2021
Circular Regarding UG  Exam Form Submission Oct-2020 Exam 26/02/2021
Circular Regarding CA Mark Entry Extension Oct-2020 Exam 21/02/2021
Circular Regarding CA Mark Entry Oct-2020 Exam 15/02/2021
Circular Regarding UA-Practical, Viva-Voce, Dissertation Marks Oct-2020 Exam 12/02/2021
हिवाळी (ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२०) परीक्षा आयोजनाबाबत… Oct-2020 Exam 22/01/2021
Circular Regarding M.Com Class Improvement & Re-Degree Class Improvement & Re-Degree 21/01/2021
Circular Regarding Law Exam Form Submission Date Exam Form 20/01/2021
Circular Regarding Consent Form for Jan 2021 Examinations Exam Jan 2021 20/01/2021
Circular No 04 Regarding MPhil PhD Coursework Exam Feb-March 2021 18/01/2021
Circular Regarding ME Self Learning Oct-2020 Exam 16/01/2021
प्रवेश व परीक्षा अर्ज लिंक मुदत वाढविल्याबाबत Oct-2020 Exam 08/01/2021
Regular Student Exam Fee Refund Exam March 2020 04/01/2021
Circular Regarding Super Late Fee Fee 04/01/2021
Exam Form Submission OCT 2020 Oct-2020 Exam 29/12/2020
माहे नोव्हेंबर/डिसेंबर २०२० च्या परिक्षांच्या आयोजनाबाबत Oct-2020 Exam 23/12/2020
Information for B.A./B.Com & M.A./M.Com External Students for Jan 2021 Exam. External Department 23/12/2020
Circular Regarding Admission Dates On University Portal Oct-2020 Exam 23/12/2020
परीक्षा अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांबाबतचे सुधारित परिपत्रक ऑक्टो-नोव्हेंबर परिक्षेबाबत Oct-2020 Exam 22/12/2020
ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या शैक्षणिक वर्ष २०१३-२०१४ च्या पॅटर्नमधील जे विध्यार्थी परीक्षेपासून वंचीत राहिले आहेत, अशा विद्यार्थीना परीक्षेची एक संधी हिवाळी सत्रामध्ये परीक्षा देण्याबाबत परीक्षा बाबत 16/12/2020
Circular Regarding Education B.Ed, B.P.Ed, M.Ed,M.P.Ed Practical UA,Viva Voce Oct/Nov 2020 Exam UA Practical & Viva Voce Exam 16/12/2020
Circular Regarding Admission Extension Date Admission Extension 15/12/2020
मार्च/एप्रिल २०२० च्या  झालेल्या परीक्षेच्या फोटोकॉपी / पुनर्मूल्यांकना बाबत... फोटोकॉपी / पुनर्मूल्यांकना बाबत... 07/12/2020
Medium of Instruction Medium of Instruction 25/11/2020
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय / संस्था / विद्यापीठ यांनी त्यांचे प्रोफाईल अद्ययावत करणेबाबत. शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२०-२१ 24/11/2020
Circular Regarding Democracy, Elections and Good Governance Paper Democracy, Elections and Good Governance Paper 09/11/2020
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० उन्हाळी सत्र परीक्षेसाठी परीक्षा फॉर्म न भरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा फॉर्म भरण्याची शेवटची मुदत  परीक्षा फॉर्म भरण्याची शेवटची मुदत  31/10/2020
माहे मार्च/एप्रिल २०२० च्या परिक्षेसाठी फॉर्म भरण्याबाबत माहे मार्च/एप्रिल २०२० च्या परिक्षेसाठी फॉर्म भरण्याबाबत 27/10/2020
Circular Regarding Pending CA Marks of Exam March April 2020 Exam March April 2020 23/10/2020
दिनांक ०५-१०-२०२० रोजीची परीक्षा दिनांक २४-१०-२०२० रोजी पुन्हा आयोजित केल्याबाबत... दिनांक ०५-१०-२०२० रोजीची परीक्षा दिनांक २४-१०-२०२० रोजी पुन्हा आयोजित केल्याबाबत... 21/10/2020
Circular regarding College should Not send Students directly to the University Circular regarding College should Not send Students directly to the University 21/10/2020
Circular Regarding Bank Details of All Affiliated College Circular Regarding Bank Details of All Affiliated College 21/10/2020

दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२०  रोजीची परीक्षा पुढे ढकलल्याबाबत …

दिनांक  १६ ऑक्टो बर  २०२० रोजीची परीक्षा पुढे ढकलल्याबाबत…

15/10/2020
दिनांक : १४ व १५ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या परिक्षा पुढे ढकलल्याबाबत… दिनांक  : १४ व १ ५ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्याबाबत… 14/10/2020
दिनांक ६,७ व ८ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या परीक्षाबाबत..  दिनांक ६,७ व ८ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या परीक्षाबाबत..  06/10/2020
ऑनलाईन परीक्षा मार्च/एप्रिल 2020 सुरू असल्याबाबतचे परिपत्रक ऑनलाईन परीक्षा मार्च/एप्रिल 2020 सुरू 05/10/2020
लोक सेवा हक्क अधिनियम शून्य प्रतिसाद असलेल्या सेवांबाबत परिपत्रक  लोक सेवा हक्क अधिनियम शून्य प्रतिसाद असलेल्या सेवांबाबत 16/09/2020
Circular Regarding Mar/Apr/May-2020 Exam Mar/Apr/May-2020 Exam 10/09/2020
Circular regarding Practical,Viva,Democracy and Environmental Science Practical,Viva,Democracy and Environmental Science 07/09/2020
Revised Exam Related Documents Fee Exam Related Documents Fee  28/08/2020
Circular Regarding Extended Date Of Engineering, Pharmacy, Architecture,MBA Exam Form Extended Date Of Exam Form 10/08/2020
New Letter Regarding ATKT and Repeater Student's Examination  ATKT and Repeater Student's Examination 07/08/2020
Revised Letter Regarding ATKT and Repeater Student's Examination  ATKT and Repeater Student's Examination 07/08/2020
Semester Exam Fee Related Letter Exam Fee 05/08/2020
Circular Regarding Extended Date Of Exam Application Form Exam Applicaion Form  30/07/2020
M.E Online Oral Viva Letter M.E Sem-IV Oral Viva 08/07/2020
Circular regarding Practical,Viva,Democracy and Env Science Exam Oct/Nov 2020 15/06/2020
Revised Circular Regarding Summer Examination 2020  Summer Examination 29/05/2020
Circular Regarding Summer Examination 2020  Summer Examination 27/05/2020
Circular No.7 Regrading Exam Form Submission Exam Form Submission 16/03/2020
Circular Regarding Mar/Apr 2020 Exam  Exam Section 06/03/2020
Circular No.6 Regarding Exam Session Exam Session 27/02/2020
Circular No.5 Regarding Senior Supervisor and Flying Squad  Senior Supervisor and Flying Squad 24/02/2020
Circular No.2 Regarding Repeater Student Exam Form Date And Fee (REVISED) Repeater Student Exam Form Date And Fee 15/02/2020
Circular Regarding Senior Supervisor and Flying Squad Senior Supervisor and Flying Squad 22/01/2020
Circular regarding dates of application for MA,Music,Tabla,Natak, MBA and BVoc in engineering colleges Exam dates 10/01/2020
Answer book assessment letter   09/01/2020
Cricular No.112 Regarding Exam Form Submission Date for LL.B,B.Ed,B.P.Ed.,M.Ed.,M.P.Ed Sem-I Exam Form Submission Date 16/12/2019
Circular Regarding Answer Paper Assessment of Oct-Nov 2019 Exam Assessment Of Exam  19-12-2019
M.Sc practical Exam conduct Letter Exam conduct Letter 16/11/2019
Circular No. 110 Regarding Exam Session Period Exam Session Period 15/11/2019
CHB Teacher Assessment Work Application Form  Work Application Form 07/11/2019
Circular No. 109 Regarding Exam Date Change of M.A. Part-l, Semester -ll, Economics Gr.C Paper-l Micro Economic Anatysi Exam Date Change 06/11/2019
One day workshop of BMPS Software registation for Engineering and Pharmacy Colleges BMPS Software Workshop 06/11/2019
Circular No . 107  Regaring UA Practical Marks Entry from College Login University Practical Exam Marks 05/11/2019
Answerscript collection from various colleges Schedule of Answerscript Collection 1/11/2019
Circular No. 106 Regarding Exam Date Change of B.A. LL.B - III (Sem - VI) Exam Date Change 30/10/2019
Circular No. 100 Regarding Exam Date Change of University Campus M.A., M.Com., M.Sc.(All Subject) and MCA(Science)  Exam Date Change 24/10/2019
Circular No. 99 Regarding Exam Date Change of M.Sc.(All Subject) and MCA(Science) Exam Date Change 24/10/2019
Circular Regarding  Internal Marks Upload & Submission Exam Date 16/10/2019
Circular Regarding use of university old answer sheet  use of university answer sheet  11/10/2019
Circular Regarding Oct/Nov 2019 Exam:  General instructions and Barcode System Oct/Nov 2019 Exam 04/10/2019
Circular Regarding Revised Remunration Rate
F.Y. 2019-20
Revised Remunration Rate F.Y. 2019-20 04/10/2019
Junior Supervisor Report/Absent Form  Jr. Supervisor Report/Absent Form 04/10/2019
दि. २१/१०/२०१९ रोजी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीचे मतदान असल्याने   दि. २१/१०/२०१९ व २२/१०/२०१९ या दिवशीच्या परीक्षेबाबत...    - 03/10/2019
Circular No.93 Repeated Engg. Student of all faculty Exam Form Date and Fee Repeated Student Exam Form Date And Fee 03/10/2019
Meeting of Principal & Exam Related Staff Exam Oct/Nov 2019 27/09/2019
Onscreen Evaluation Workshop for College Teacher Exam Oct/Nov 2019 27/09/2019
Exam Session Period Oct 2019 Exam Session Period 24/09/2019
जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कलावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित आपदग्रस्तांना मदत करण्याबाबत  - 24/09/2019
Urgent Circular Exam Date 16/09/2019
Late Fee Letter Oct 2019 Late Fee Letter 11/09/2019
Circular Regarding English Instrucations  English Instrucations 31/08/2019
Circular No.91 Regading Senior Supervisor and flying squad Senior Supervisor And Flying Squad 28/08/2019
Regarding Pattern Change Students Pattern Change Student 28/08/2019
Circulars regarding NPTEL & Self Learning Courses NPTEL & Self Learning Courses 21/08/2019
Circular No.89 Repeated Student of all faculty Exam Form Date and Fee Repeated Student Exam Form Date And Fee 19/08/2019
External Admisssion Circular 2019-20 External Admission 31/07/2019
Cirular Regarding the nominees for external senior supervisor and flying squad Senior supervisor and flying squad 05/07/2019
Corrected Copy Of Examination Fee Exam Fee Chart 14/06/2019
Letter related to collect exam fee for both semester Exam Fee 24/06/2019
Circular Regarding Result Correction Result Correction 07/06/2019
Circular Regarding Advance Settlement Mar/Apr 2019 Advance Settlement 07/06/2019
Circular Regarding Photocopy and Revaluation March / April 2019 Photocopy and Revaluation  24/05/2019
Circular regarding formula for conversion of CGPA to percentage marks  CGPA to percentage conversion formula 16/05/2019
Circular For Online Question Paper Distribution System Mar/April 2019 Exam 27/03/2019
Circular for Student Seating Arrangement  Mar/April 2019 Exam 16/03/2019
Circular No.74 regarding internal supervisor according to session  Internal Supervisor According To Session 13/03/2019
First Year Practical Exam Practical Exam  25/02/2019
Circular Regarding Internal Mark Submission Exam Mar/Apr 2018 Internal Mark Submission 16/02/2018
Circular About M.E. Dissertation Course Dissertation  
Excel Sheet for personal information of employees Employees Information  
Circular Regarding to sumbit copy cases to the main CAP Center & fill the online information for Oct/Nov 2016 exam is available on website Lapses  
Circular Regarding Internal Mark Submission Exam Mar/Apr 2017 Internal Mark Submission  
Circular regarding B.Sc Sem - I old Pattern student equivalent Subject exam oct 2017 Equivalent Subject  

Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default