AFFILIATION SECTION

AFFILIATION SECTION

SR.NO SUBJECT DATE FOR DOWNLOAD
1 Affiliated Collge list 04/12/2023 CLICK HERE
2 Aided Collge list 04/12/2023 CLICK HERE
3 Unaided Collge list 04/12/2023 CLICK HERE
4 NAAC Accreditated Collge list 04/12/2023 CLICK HERE
5 College wise Intake Capacity (All Year) A. Y. 2018-2019 16/10/2018 CLICK HERE
6 College wise Intake Capacity A.Y. 2020-21 22/09/2022 CLICK HERE
7 College wise Intake Capacity A.Y. 2021-22 22/09/2022 CLICK HERE
8   --  
9 College wise Intake Capacity A.Y. 2016-17 -- CLICK HERE
10 College wise Intake Capacity A.Y. 2017-18 -- CLICK HERE
11 Advertisement for Proposal submission of New College, Course /Subject, Division and Faculty for the A.Y. 2020-21 21/08/2019 CLICK HERE
12 College wise Intake Capacity (All Year) A. Y. 2019-2020 28/08/2019 CLICK HERE
13 Term Start And End Dates Revised Circular A.Y. 2021-22 16/08/2021 CLICK HERE
   Revised Term Start And End Dates Revised Circular A.Y. 2021-22 30/11/2021 CLICK HERE
14 Circular Regarding Initiating New College, New Course, Subjects, Faculties, Additional Division, Continuation of Affiliation, Natural Growth & Extension of Affiliation for the Academic Year 2021-22  09/09/2020 CLICK HERE
15 Circular Regarding University Development Fund 09/09/2020 CLICK HERE
16 नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना 22/09/2020 CLICK HERE
17 नवीन अभ्यास (पाठ्यक्रम), विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी इ. सुरु करण्यासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना 22/09/2020 CLICK HERE
18 संलग्नीकनाचे नूतनीकरण/ नैसर्गिक विस्तारासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना (UG) 22/09/2020 CLICK HERE
19 Continuation of Affiliation for teaching Post- Graduate Degree/Diploma Course (PG) 22/09/2020 CLICK HERE
20 निरंतर संलग्नीकणासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना 22/09/2020 CLICK HERE
21 महाविद्यालय विषय/अभ्यासक्रम/अतिरिक्त तुकडी/विद्याशाखा बंद करण्यासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना 22/09/2020 CLICK HERE
22 महाविद्यालयाच्या / मान्यता प्राप्त संस्थेच्या नावातील बदलासंबंधी संस्थेने करावयाचा अर्जाचा नमुना 22/09/2020 CLICK HERE
23 नवीन अतिरिक्त जलदगती तुकडी सुरु करण्यासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना 05/10/2020 CLICK HERE
24 कला, विज्ञान, वाणिज्य व विधी महाविद्यालयासाठी स्थानिक चौकशी समितीच्या अहवालाचा सुधारीत नमुना    18/08/2023 CLICK HERE
25 शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेसाठी स्थानिक चौकशी समितीच्या अहवालाचा सुधारीत नमुना  18/08/2023 CLICK HERE
26 अभियांत्रिकी/वास्तुशास्त्र/औषधशास्त्र साठी स्थानिक चौकशी समितीच्या अहवालाचा सुधारीत नमुना    18/08/2023 CLICK HERE
27 Colleges for teaching M.B.A. Courses LIC Updated Form  18/08/2023 CLICK HERE
28 Post Graduate Courses LIC Updated Form 18/08/2023 CLICK HERE
29 स्थानिक चौकशी समिती सदस्यांसाठी आदर्श आचारसंहिता
(LIC Guidlines)
05/10/2020 CLICK HERE
30 Infrastructure, Teaching Provisions, Library Facilities for B.B.A.,B.C.A. & B.C.S Courses     05/10/2020 CLICK HERE
31 Car Permission Form 02/02/2023 CLICK HERE
32 Perspective Plan 5 Years 29/06/2021 CLICK HERE
33 Annual Perspective Plan 2020-21 2020-21 CLICK HERE
34 New College Advertisement and Application Form 2020-21   CLICK HERE
35 Advertise for Perspective Plan 2019-20   CLICK HERE
36 UGC Guideline 2012 08/02/2021 Click Here
37 Circular Regarding Annual Affiliation Fee 2021-2022  12/07/2021 Click Here
38 Circular  regarding initiating New College, New Courses, Subject, Faculties, Additional Division, Continuation of Affiliation , Natural Growth & Extension of Affiliation for the Academic Year 2022-23  15/07/2021 Click Here
39 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता अतिरिक्त जलगती तुकड्यांना जलद गतीने मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याबाबतचे परिपत्रक 07/08/2021 Click Here
40 Circular Regarding University Development Fund Fees 08/09/2021 Click Here
41 Circular Regarding Architecture Course Affiliation Fee 20/09/2021 Click Here
42 Circular Regarding College Transfer Fee 20/09/2021 Click Here
43 Revised Circular Regarding University Development Fund 30/11/2021 Click Here
44 Circular Regarding Academic & Administrative Audit (AAA) 17/12/2021 Click Here
45 Advertisement For Proposal Submission of New College,Coure,Subject,Division and Faculty,  For The A.Y. 2022-23 25/04/2022 Click Here
46 A.Y. 2022-23 Term Start and Term End Circular

29/06/2022

ClickHere
47 Circular Regarding Annual Affiliation Fee  29/06/2022 Click Here
48 College Development Committee Report  13/07/2022 Click Here
49  Jahir Nivedan for New College, Course Faculty  14/07/2022 Click Here
50  Fastrack Division Circular 2022-23 15/07/2022 Click Here
51 महाविद्यालयातील शैक्षणिक वर्ष2023-24 पासून पदवी व पदव्युत्त्र स्तरावरील अभ्यासक्रमाच्या संलग्निकरणाचे नुतनीकरण/नैसर्गिक विस्तार/निरंतर संलग्निकरण/महाविद्यालयीन नावातील बदल तसेच महाविद्यालयातील विषय/अभ्यासक्रम/अतिरिक्त् तुकडी विद्याशाखा / महाविद्यालय बंद करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करणेबाबत परीपत्रक 22/07/2022 Click Here
52 Circular Regarding University Development Fund 22/07/2022 Click Here
53 Revised Circular Regarding Annual Affiliation Fees 04/08/2022 Click Here
54  महाविद्यालयांचे मुल्यांकन (Accreditation) व पुर्नमुल्यांकन (Re-accreditation) करण्याबाबत 20/08/2022 Click Here
55  शासनाच्या धोरणानुसार महाविद्यालयांचे मूल्यांकन (Accreditation) व पुनर्मूल्यांकन (Re-accreditation) करण्याबाबत  07/11/2022 Click Here
56 शै.व. 2022-23 सुधारित सत्र आरंभ व सत्र समाप्ती परिपत्रक Revised  23/11/2022 Click Here
57 शै वर्ष 2023-24 पासून नवीन अभ्यासपाठयक्रम, विषय, तुकडी, विद्याशाखा सुरू करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणेबाबत. 23/11/2022 Click Here
58 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठीचा महाविद्यालयाचा सर्व समावेशक विकास आराखडा  परिपत्रक 23/11/2022 Click Here
59 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून नवीन महाविद्यालय सुरू करणे बाबत   10-01-2023 Click Here
60  शासनाच्या धोरणानुसार मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन (NAAC) करून घेण्यासंदर्भातील परिपत्रक 13/01/2023 Click Here
61 विद्यापीठाची सर्वसमावेशक सम्यक योजना (पंचवार्षिक बृहत आराखडा सन २०२४ ते २९) संदर्भातील परिपत्रक व Google Form Links  17/02/2023 Click Here
62  शासनाच्या धोरणानुसार नॅकमूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन करून घेण्यासंदर्भातील परिपत्रक 15/03/2023 Click Here
63  विद्यापीठाची सर्वसमावेशक सम्यक योजना (पंचवार्षिक बृहत आराखडा सन २०२४ ते २९) संदर्भातील परिपत्रक व Google Form Links, Suggestion Link  01/04/2023 Click Here
64  संलग्नित महाविद्यालयाने प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठीचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा IDP (Institutional Development Plan) विद्यापीठास सादर करणेबाबतचे परिपत्रक  12/04/2023 Click Here
64  सुधारित परिपत्रक सत्र आरंभ  व सत्र समाप्ती 2022-23 01/06/2023 Click Here
65  सुधारित परिपत्रक सत्र आरंभ व सत्र समाप्ती 2023-24 01/06/2023 Click Here
66  शासनाच्या धोरणानुसार महाविद्यालयांचे मूल्यांकन (Accreditation) व पुनर्मूल्यांकन (Re-accreditation) करण्याबाबत   07/06/2023 Click Here
67  Circular Regarding Annual Affiliation Fees for A.Y. 2023-24 01/07/2023 Click Here
68  शै. वर्ष २०२३-२४ साठी अतिरिक्त जलदगती तुकडीकरिता प्रस्ताव सादर करणेबाबत 05/07/2023 Click Here
69  महाविद्यालय सर्वसमावेशक आराखडा (IDP) परिपत्रक   05/07/2023 Click Here
70 महाविद्यालय सर्वसमावेशक आराखडा (IDP) परिपत्रक  05/07/2023 Click Here
71 महाविद्यालयातील शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून पदवी व पदव्युत्तर पदवी स्तरावरील नवीन अभ्यासपाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी/  संलग्निकरणाचा विस्तार/संलग्निकरणाचे नूतनीकरण/नैसर्गिक विस्तार/निरंतर संलग्निकरण/महाविद्यालयीन नावातील बदल/महाविद्यालय बंद तसेच अभ्यासक्रम बंद करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करणेबाबत परिपत्रक 11/07/2023 Click Here
72 शासनाच्या धोरणानुसार नॅकच्या अनुषंगाने प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील परिपत्रक 13/07/2023 Click Here
73  शै. व. २०२३-२४ करीता १०%,२०% वाढीव विद्यार्थीसंख्या परिपत्रक 18/07/2023 Click Here
74 Circular Regarding University Development Fund 25/07/2023 Click Here
75 शैक्षणिक वर्ष 2024-25 नवीन महाविद्यालय सुरू करणे संदर्भात जाहिरात व प्रस्तावाचा नमुना 25/09/2023 Click Here
76 सुधारित परिपत्रक - शैक्षणिक वर्ष 2024-25 नवीन महाविद्यालय सुरू करणे संदर्भात जाहिरात व प्रस्तावाचा नमुना  28/10/2023 Click Here
77 सुधारित परिपत्रक -शै वर्ष 2024-25 पासून नवीन अभ्यासपाठयक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणेबाबत मुदतवाढ परिपत्रक 31/10/2023 Click Here
78 बी. बी.ए व बी सी ए या अभ्यासक्रमा संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोग व ए. आय. सी. टी. ई. च्या निर्देशाबाबत योग्य ती कार्यवाही करणेबाबत. 25/01/2024 Click Here
79 दि. ०५/०२/२०२४ च्या बैठकीची सूचना (तातडीची Affiliation Section) 03/02/2024 Click Here
80 उच्च शिक्षण संस्थांनी/व्यवस्थापनाने शासनाकडे अर्ज करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत परिपत्रक   Click Here
81 महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार डॅशबोर्ड डेव्हलपमेंट करिता ऑनलाईन माहिती तातडीने भरणेबाबत 07/03/2024 Click Here

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default