Special Cell

Reservation GR.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल पिटिशन क्र. ३१२३/२०२० मध्ये दि. ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत. Gr. Dt. 06/07/2021

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट "अ" व गट "ब" मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण विहित करण्याबाबत. Gr. Dt. 05/07/2021

अराखीव उमेदवारांकरीता (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशकरिता १०%  जागा आरज्ञिक्षत करण्याबाबत. Gr. Dt. 31/05/2021

विशेष अनुमती याचिका क्रृ. २८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत. Gr. Dt. 07/05/2021

दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार अकृषि विद्यापीठांमधील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चतीत करण्याबाबत. Gr. Dt.16/02/2021

Regarding Corrigendum Gr. dt. 25/07/2018
Regarding to recruitment of Reservation posts for small classes Gr. dt. 29/05/2017
Regarding to Teachnig Reservation GR. dt. 24/08/2015
Roster & Reservation Circular dt. 05/11/2009
Regarding to Reservation order dt.18/10/1997
Roster Related GR. 29/03/1997

 

Registration candidates list for the post of Asst. Professor
  • Faculty of Law
  • Law

 

Regarding to Aided, Non-aided colleges reservation backlog proforma for teaching & non-teaching posts
Regarding to Aided colleges reservation backlog 'proforma for Disabilities posts
Regarding to sanctioned, filled and vacant posts proforma for teaching & non-teaching Minority colleges


Affiliated Aided Colleges Primary veryfication roster dates before Govt. Gr. 29 May, 2017.

100 Point Roster for Direct Recruitment & Promotion 


Sample of Roster for Direct Recruitment & Promotion

The Sample of Divyang category Roster

For Example Affiliated Aided College Roster

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default