Academic Council

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मधील कलम 32 नुसार

विद्यापरिषद सदस्यांची अद्ययावत यादी (सन 2022-2027)

       

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (क)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ख)

1)

प्रा. (डॉ.) प्रकाश महानवर

कुलगुरु,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

2)

डॉ. लक्ष्मीकांत बसवराज दामा

प्र-कुलगुरु,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ग)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ग)

3)

 

4)

डॉ. शिवाजी विश्वास शिंदे

(प्रभारी अधिष्ठाता-वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा)

डी. ए. व्ही. वेलणकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स,

दयानंद नगर, रविवार पेठ, सोलापूर 413 002

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ग)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ग)

5)

डॉ. वसंत गुरुशांत कोरे

(प्रभारी अधिष्ठाता - मानवविज्ञान विद्याशाखा)

संगमेश्वर महाविद्यालय,  सात रस्ता, सोलापूर 413 001

6)

डॉ. राजशेखर हिरेमठ

(प्रभारी अधिष्ठाता - आंतर-विद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा)

श्री वीरतपस्वी चन्नवीर शिवाचार्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, एम. आय. डी. सी., अक्कलकोट रोड, सोलापूर 413 006

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ग)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ग)

7)

डॉ. प्रशांत मारुती पवार

प्रभारी सहयोगी अधिष्ठाता

(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा)

कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, गोपाळपूर, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर.

8)

 रिक्त

(प्रभारी सहयोगी अधिष्ठाता-वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा)

 

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ग)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ग)

9)

डॉ. आय. जे. तांबोळी

प्रभारी सहयोगी अधिष्ठाता (मानवविज्ञान विद्याशाखा)

सोलापूर सोशल असोसिएशनचे, आर्टस् ॲन्ड कॉमर्स कॉलेज, नवीन इमारत,

सैफी हॉस्पिटलच्या समोर, सिध्देश्वर पेठ, सोलापूर 413 001

10)

डॉ. विठ्ठल भाऊसो किडगावकर

प्रभारी सहयोगी अधिष्ठाता

(आंतर-विद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा)

डी. पी. बी. दयानंद कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, दयानंद नगर, रविवार पेठ, सोलापूर 413 002

 

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (घ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ङ)

11)

रिक्त

(उप-परिसरांचे संचालक)

 

12)

 

 

डॉ. सचिन श्यामसुंदर लड्डा

संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255.

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (च) (एक)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (च) (एक)

13)

प्राचार्य - रिक्त

14)

प्राचार्य - रिक्त

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (च) (एक)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (च) (एक)

15)

प्राचार्य - रिक्त

16)

प्राचार्य - रिक्त

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (च) (एक)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (च) (एक)

17)

प्राचार्य - रिक्त

18)

प्राचार्य - रिक्त

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (च) (एक)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (च) (एक)

19)

प्राचार्य - रिक्त

(अ. ज.)

20)

प्राचार्य - रिक्त

(महिला)

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (च) (दोन)

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (च) (दोन)

21)

प्राध्यापक - रिक्त

22)

प्राध्यापक - रिक्त

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (च) (तीन)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (छ)

23)

मान्यताप्राप्त परिसंस्थेचा एक प्रमुख - रिक्त

24)

डॉ. शशिकांत हरिश्चंद्र गायकवाड

(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा)

श्री. शिवाजी महाविद्यालय,

बार्शी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर 413 401

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (छ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (छ)

25)

डॉ. श्रीमती लक्ष्मी चंद्रकांत मुशन

(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा)

डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲन्ड सायन्स,

दयानंद नगर, रविवार पेठ, सोलापूर 413 002

26)

डॉ. शिवाजी विश्वास शिंदे

(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा)

डी. ए. व्ही. वेलणकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स,

दयानंद नगर, रविवार पेठ, सोलापूर 413 002

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (छ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (छ)

27)

रिक्त

(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा - अ.ज.)

28)

डॉ. हनुमंत कृष्णा आवताडे

(मानवविज्ञान विद्याशाखा)

शंकरराव मोहिते महाविद्यालय, अकलूज,

ता. माळशिरस, जि. सोलापूर 413 306

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (छ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (छ)

29)

डॉ. तानाजी नारायण कोळेकर

(मानवविज्ञान विद्याशाखा)

डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस ॲन्ड सायन्स, दयानंद नगर, रविवार पेठ,

सोलापूर 413 002

30)

डॉ. श्रीमती आयेशा मोहम्मद सादिक रंगरेज

(आंतर-विद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा)

कस्तुरबाई कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,

सेठ वालचंद हिराचंद मार्ग, अशोक चौक, सोलापूर 413 006

 

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (छ)

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ज)

31)

रिक्त

(आंतर-विद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा - अ.जा.)

32)

डॉ. श्रीमती वैशाली जितेंद्र साठे

श्री. भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, वडाळा,

ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर 413 222

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (झ)-8 सदस्य

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (झ)

33)

कुलपती नियुक्त तज्ज्ञ - रिक्त

34)

 कुलपती नियुक्त तज्ज्ञ - रिक्त

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (झ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (झ)

35)

कुलपती नियुक्त तज्ज्ञ - रिक्त

36)

कुलपती नियुक्त तज्ज्ञ - रिक्त

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (झ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (झ)

37)

कुलपती नियुक्त तज्ज्ञ - रिक्त

38)

कुलपती नियुक्त तज्ज्ञ - रिक्त

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (झ)

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (झ)

39)

कुलपती नियुक्त तज्ज्ञ - रिक्त

40)

कुलपती नियुक्त तज्ज्ञ - रिक्त

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ञ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ट)

41)

डॉ. उमेश काकडे

विभागीय सहसंचालक सोलापूर विभाग, सोलापूर

(मा. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे प्रतिनिधी)

42)

मा. संचालक (तंत्रशिक्षण)

तंत्रशिक्षण संचालनालय, 3 महापालिका मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं.1967, मेट्रो सिनेमा समोर, मुंबई 

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ठ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ड)

43)

डॉ. मलिक सगाजी रोकडे 

प्रभारी संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255.

44)

डॉ. सिद्राम रामचंद्र पुजारी

(अध्यक्ष - रसायनशास्त्र अभ्यासमंडळ)

डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲन्ड सायन्स, सोलापूर.

 

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ड)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ड)

45)

प्राचार्य डॉ. भिमाशंकर मुर्गप्पा भांजे

(अध्यक्ष - भूगोल अभ्यासमंडळ)

संतोष भिमराव पाटील कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲन्ड कॉमर्स, मंद्रुप, ता. दक्षिण सोलापूर,

जि. सोलापूर 413 221.

46)

डॉ. प्रशांत मारुती पवार

(अध्यक्ष - सिव्हील इंजिनिअरींग अभ्यासमंडळ)

कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, गोपाळपूर,

ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर.

           

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ड)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ड)

47)

डॉ. भाग्येश बलवंतराव देशमुख

(अध्यक्ष - मेकॅनिकल इंजिनिअरींग अभ्यासमंडळ)

वालचंद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, सोलापूर.

48)

डॉ. विजय अनंत आठवले

(अध्यक्ष - कॉम्प्युटर सायन्स ॲन्ड इंजिनिअरींग अभ्यासमंडळ)

वालचंद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, सोलापूर.

           

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ड)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ड)

49)

रिक्त

(अध्यक्ष - व्यवसायिक व्यवस्थापन अभ्यासमंडळ)

 

50)

डॉ. अनिल मारुती साळुंखे

(अध्यक्ष- हिंदी अभ्यासमंडळ)

यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, करमाळा,

ता. करमाळा, जि. सोलापूर.

           

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ड)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 32 (3) (ड)

51)

डॉ. विष्णु बब्रुवान वाघमारे

(अध्यक्ष - इतिहास अभ्यासमंडळ)

श्री. शिवाजी महाविद्यालय, बार्शी,

ता. बार्शी, जि. सोलापूर.

52)

डॉ. विठ्ठल भाऊसो किडगावकर

(अध्यक्ष - शैक्षणिक मानसशास्त्र अभ्यासमंडळ)

डी. पी. बी. दयानंद कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सोलापूर.

           

 

 

 

53)

डॉ. सदानंद दिगंबरराव भिलेगावकर

(अध्यक्ष - शैक्षणिक मूल्यमापन अभ्यासमंडळ)

कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, बार्शी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर.

54)

योगिनी घारे

कुलसचिव- सदस्य सचिव

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default