Academic Year 2023 24

Sr. No. Date Detail's For Circular
1 20/07/2023 पात्रता परिपत्रक क्र.1 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याचे पात्रते संदर्भातील नियम, पात्रता अर्ज व पात्रता शुल्क जमा करण्याबाबतचे परिपत्रक Click Here
2 01/09/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षात प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे पात्रता अर्ज व पात्रता शुल्क सादर करण्याबाबतचे परिपत्रक Click Here
3 01/09/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये प्रथम वर्षाकरीता पदवी व पदव्युत्तर अभियांत्रिकी/एम.बी.ए/एम.सी.ए /विधी/ शिक्षणशास्त्र/ शारीरिक शिक्षणशास्त्र या अभ्याक्रमाच्या पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांबाबत Click Here
4 18/09/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षास प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या सुधारित पात्रता तारखाबाबत... Click Here
5 18/09/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये प्रथम वर्षाकरीता पदवी व पदव्युत्तर अभियांत्रिकी/एम.बी.ए/एम.सी.ए /विधी/ शिक्षणशास्त्र/ शारीरिक शिक्षणशास्त्र या अभ्याक्रमाच्या पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या सुधारित तारखांबाबत Click Here
6 10/10/2023 पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या सुधारित पात्रता तारखांबाबत (MBA, MCA, M.Tech-I) Click Here
7 10/10/2023 पदव्युत्तरअभ्यासक्रमाच्या पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या सुधारित पात्रता तारखाबाबत  Click Here
8 13/10/2023 पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या सुधारित पात्रता तारखाबाबत परिपत्रक (पदवी  अभ्यासक्रमाच्या) Click Here
9 26/12/2023 तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे तसेच प्रवेश नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांच्या अंतिम पात्रता याद्या जमा करण्याबाबत Click Here
10 26/12/2023 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेच्या त्रुटींची पुर्तता करण्याबाबत Click Here
11 23/04/2024 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेच्या त्रुटींची पुर्तता करण्याबाबत तसेच प्रवेश नियामक प्राधिकरण मुंबई यांच्या अंतिम पात्रता याद्या जमा करण्याबाबत Click Here

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default