Academic Year 2023 24

Sr. No. Date Detail's For Circular
1 20/07/2023 पात्रता परिपत्रक क्र.1 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याचे पात्रते संदर्भातील नियम, पात्रता अर्ज व पात्रता शुल्क जमा करण्याबाबतचे परिपत्रक Click Here
2 01/09/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षात प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे पात्रता अर्ज व पात्रता शुल्क सादर करण्याबाबतचे परिपत्रक Click Here
3 01/09/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये प्रथम वर्षाकरीता पदवी व पदव्युत्तर अभियांत्रिकी/एम.बी.ए/एम.सी.ए /विधी/ शिक्षणशास्त्र/ शारीरिक शिक्षणशास्त्र या अभ्याक्रमाच्या पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांबाबत Click Here
4 18/09/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षास प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या सुधारित पात्रता तारखाबाबत... Click Here
5 18/09/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये प्रथम वर्षाकरीता पदवी व पदव्युत्तर अभियांत्रिकी/एम.बी.ए/एम.सी.ए /विधी/ शिक्षणशास्त्र/ शारीरिक शिक्षणशास्त्र या अभ्याक्रमाच्या पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या सुधारित तारखांबाबत Click Here
6 10/10/2023 पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या सुधारित पात्रता तारखांबाबत (MBA, MCA, M.Tech-I) Click Here
7 10/10/2023 पदव्युत्तरअभ्यासक्रमाच्या पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या सुधारित पात्रता तारखाबाबत  Click Here
8 13/10/2023 पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या सुधारित पात्रता तारखाबाबत परिपत्रक (पदवी  अभ्यासक्रमाच्या) Click Here

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default