Senate

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मधील कलम 28 नुसार

अधिसभा सदस्यांची अद्ययावत यादी (सन सप्टेंबर, 2022 ते ऑगस्ट, 2027)

 

       

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (क)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ख)

1)

मा. श्री. रमेश बैस

विद्यापीठाचे कुलपती तथा महाराष्ट्राचे राज्यपाल, राजभवन, मलबार हिल,

मुंबई 400 035.

2)

प्रा. (डॉ.) प्रकाश महानवर

कुलगुरु,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ग)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (घ)

3)

डॉ. लक्ष्मीकांत बसवराज दामा

प्र-कुलगुरु,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

4)

 

 

 

 

 

 

  म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (घ)

 

  म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (घ)

5)

डॉ. शिवाजी विश्वास शिंदे

(प्रभारी अधिष्ठाता-वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा)

डी. ए. व्ही. वेलणकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दयानंद नगर, रविवार पेठ,सोलापूर 413 002

6)

डॉ. वसंत गुरुशांत कोरे

(प्रभारी अधिष्ठाता - मानवविज्ञान विद्याशाखा)

संगमेश्वर महाविद्यालय, सात रस्ता, सोलापूर 413 001

 

 

 

 

 

  म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (घ)

 

  म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ङ)

7)

डॉ. राजशेखर हिरेमठ

(प्रभारी अधिष्ठाता - आंतर-विद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा)

श्री वीरतपस्वी चन्नवीर शिवाचार्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, एम. आय. डी. सी., अक्कलकोट रोड, सोलापूर 413 006

8)

 

 

 

डॉ. मलिक सगाजी रोकडे 

प्रभारी संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255.

 

 

 

 

 

  म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (च)

 

  म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (छ)

9)

CA श्रेणिक हुकुमचंद शाह
वित्त व लेखा अधिकारी,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255.

10)

रिक्त

  (विद्यापीठाच्या उप-परिसरांचे संचालक)

 

 

 

 

 

  म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ज)

 

  म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (झ)

11)

डॉ. सचिन श्यामसुंदर लड्डा

संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255.

12)

डॉ. उमेश काकडे

  विभागीय सहसंचालक सोलापूर विभाग, सोलापूर

  (मा. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे प्रतिनिधी)

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ञ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ट)

13)

मा. संचालक (तंत्रशिक्षण)

तंत्रशिक्षण संचालनालय, 3 महापालिका मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं.1967, मेट्रो सिनेमा समोर,

मुंबई 

14)

श्री. गार्डी चंद्रकांत गोपाल

प्र. संचालक, ज्ञानस्त्रोत केंद्र,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ठ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ड)

15)

डॉ. केदारनाथ लक्ष्मण काळवणे

संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

16)

डॉ. केदारनाथ लक्ष्मण काळवणे

प्र.संचालक, क्रीडा व शारिरीक शिक्षण विभाग,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

 

 

 

 

  म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ढ)   म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ण) - 10 प्राचार्य

17)

रिक्त

(संचालक, आजीवन अध्ययन व विस्तार मंडळ)

18)

प्राचार्य डॉ. कैलाश जगन्नाथ करांडे

एस. के. एन. सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, कोर्टी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ण)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ण)

19)

प्राचार्य डॉ. निवृत्ती बाबुराव पवार

श्री. संत दामाजी महाविद्यालय, मंगळवेढा,

ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर.

20)

प्राचार्य डॉ. बब्रुवाहन पांडुरंग रोंगे

कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, गोपाळपूर,

ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर.

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ण)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ण)

21)

प्राचार्य डॉ. सत्यजित कांतिलाल शाह

हिराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सेठ वालचंद हिराचंद मार्ग,

अशोक चौक, सोलापूर 413 006

22)

प्राचार्य - रिक्त

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ण)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ण)

23)

प्राचार्य डॉ. सुनिल धोंडिबा हेळकर

आर्टस् ॲन्ड कॉमर्स कॉलेज, माढा, ता. माढा, जि. सोलापूर.

24)

प्राचार्य - रिक्त

(ST)

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ण)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ण)

25)

प्राचार्य डॉ. चंद्रकांत बिरा कोळेकर

सहकार महर्षि शंकरराव मोहिते-पाटील महाविद्यालय, नातेपुते, ता. माळशिरस,

जि. सोलापूर 413 109. 

26)

प्राचार्य डॉ. भिमाशंकर मुर्गप्पा भांजे 

संतोष भिमराव पाटील कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲन्ड कॉमर्स, मंद्रुप,

ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर 413 221.

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ण)

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (त) - 6 प्रतिनिधी

27)

प्राचार्य - रिक्त

(महिला)

28)

श्री. अजिंक्यराणा राजन पाटील

श्री. अनगरसिध्द शिक्षण प्रसारक मंडळ, अनगर,

ता. मोहोळ, जि. सोलापूर 413 214

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (त)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (त)

29)

डॉ. श्रीमती वैशाली जितेंद्र साठे

श्री. भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, वडाळा,

ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर 413 222

30)

श्री. सुरज बब्रुवाहन रोंगे

श्री. विठ्ठल एज्युकेशन ॲन्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट,

पंढरपूर, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर 413 304

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (त)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (त)

31)

श्री. वैभव रणजित गांधी

श्री. ऐल्लक पन्नालाल दिगंबर जैन पाठशाळा, सोलापूर.

32)

श्री. महादेव धरेप्पा कमळे

मु. पो. भंडारकवठे, ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर 413 221

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (त)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (थ)

33)

श्रीमती पद्मजादेवी प्रतापसिंह मोहिते-पाटील 

“प्रतापगड” धवलनगर, अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर

34)

रिक्त

(अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी परिषद)

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (थ)

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (द) - 10 अध्यापक

35)

रिक्त

(सचिव, विद्यापीठ विद्यार्थी परिषद)

36)

डॉ. श्रीमती वंदना संतोष गवळी

वालचंद कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲन्ड सायन्स,

सेठ वालचंद हिराचंद मार्ग, अशोक चौक, सोलापूर 413 003

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (द)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (द)

37)

डॉ. भगवान नागनाथ आदटराव

संतोष भिमराव पाटील आर्टस्, सायन्स ॲन्ड  कॉमर्स कॉलेज, मंद्रुप,

ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर 413 221

38)

डॉ. शिरीष नागनाथ भोसले

ए. आर. बुर्ला महिला वरिष्ठ महाविद्यालय,

213, साखर पेठ (अशिकाल मैदान), पो.बॉ.नं.510, सोलापूर 413 005.

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (द)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (द)

39)

डॉ. विरभद्र चनबस दंडे

डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲन्ड सायन्स, दयानंद नगर, रविवार पेठ,

सोलापूर 413 002

40)

डॉ. समाधान दिगंबर पवार

श्री. शिवाजी महाविद्यालय, बार्शी,

ता. बार्शी, जि. सोलापूर 413 401.

 

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (द)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (द)

41)

डॉ. शिरीष विठ्ठल शिंदे

शंकरराव मोहिते महाविद्यालय,

अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर 413 101

42)

डॉ. नितीन लहानू तळपाडे

मु. पो. शाहूनगर, करमाळा, ता. करमाळा,

जि. सोलापूर 422 604

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (द)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (द)

43)

डॉ. सुशिल कुमार शिंदे

प्लॉट नं. 28, गट नं.117,

शिंदे चौकाजवळ, इसबावी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ४१३ 304

44)

डॉ. जैनोद्दीन खतालसो मुल्ला

सोलापूर सोशल असोसिएशनचे, आर्टस् ॲन्ड कॉमर्स कॉलेज,

नवीन इमारत, सैफी हॉस्पिटलच्या समोर, सिध्देश्वर पेठ, सोलापूर 413 001

     

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (द)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ध) - 3 विद्यापीठ शिक्षक

45)

डॉ. श्रीमती सीमा अण्णासाहेब गायकवाड

विज्ञान महाविद्यालय, सांगोला, ता. सांगोला, जि. सोलापूर 413 307

46)

डॉ. प्रभाकर नागनाथ कोळेकर

सामाजिकशास्त्रे संकुल,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255.

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ध)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ध)

47)

डॉ. विकास दादाभाऊ कडू

रसायनशास्त्र संकुल,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255.

48)

डॉ. श्रीमती माया जगदीश पाटील

सामाजिकशास्त्रे संकुल,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255.

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (न) - 10 पदवीधर

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (न)

49)

श्री. चनबसप्पा गुंडप्पा बंकुर

380, ओम नम: शिवाय नगर, हत्तुरे वस्ती, कुमठा रोड, सोलापूर.

5­0)

श्री. गणेश दत्तात्रय डोंगरे

ब्लॉक नं.195/96, रामवाडी, सोलापूर.

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (न)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (न)

51)

श्री. अजितकुमार बापुराव संगवे

17 अ, दोंडे नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर.

52)

श्री. सचिन मारुती गायकवाड

119 / 20, II फेज, रो हाऊस, अवंती नगर,

जुना पुना नाका, सोलापूर 413 001.

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (न)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (न)

53)

श्री. अजिंक्य तानाजी देशमुख

मु.पो. कासेगाव, ता. पंढरपूर,

जि. सोलापूर 413 304

54)

श्री. सुधाकर तुकाराम सरवदे

मातोश्री सुशिला स्मृती निवास,

128, बुधवार पेठ, मिलिंद नगर, सोलापूर 413 001.

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (न)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (न)

55)

ॲड. उषा नंदकुमार पवार 

सन्मित्र हौसिंग सोसायटी, अलिपूर रोड,

शेटे प्लॉट, बार्शी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर.

56)

श्री. यतिराज चंदक्रांत होनमाने

451, दक्षिण कसबा, सोलापूर.

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (न)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (न)

57)

ॲड. नीता सुरेशबाबू मंकणी 

फ्लॅट नं.२२, ६ वा मजला, वालचंद कॉलेज ऑफ आर्टस् अँड सायन्स, अशोक चौक,

समोर रामचंद्र एम्पायर, सोलापूर 413 006.

58)

श्रीमती वर्षाराणी गिरीष कामूर्ती 

सिंधुराम हाईट्स, 4 था मजला, फ्लॅट नं.406, एकता नगर,

पावन गणपती जवळ, सोलापूर 413006.

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (प) - 10 कुलपती

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (प)

59)

श्री. संजय नामदेव साळुंखे

54, रविवार पेठ, भुलाभाई चौक, सोलापूर

60)

श्री. सुदर्शन मसु यादव

जगदाळे गल्ली, खोमनाळ नाका,

मंगळवेढा, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर

 

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (प)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (प)

61)

ॲड. मल्लिनाथ गुरुबसप्पा शहाबादे

89 सी, सिध्देश्वर पेठ, जोगेश्वरी अपार्टंमेंट, सोलापूर

62)

श्री. माधव धोंडोपंत देशपांडे

फ्लॅट नं.2, नवोदय पार्क, एस. एल. हॉस्पिटल जवळ, होटगी रस्ता, सोलापूर 413 003

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (प)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (प)

63)

श्री. सुरज ज्ञानोबा मस्के

सयाजीराजे गृह संकुल, संग्रामनगर, अकलूज,

ता. माळशिरस, जि. सोलापूर 413 101

64)

प्रा. डॉ. धन्यकुमार जिनपाल बिराजदार

65, कासार सोसायटी, आय. एम. एस. शाळेजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (प)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (प)

65)

डॉ. मंगेश मोहन वेदपाठक

चोखामेळा चौक, दत्त मेडिकल शेजारी,

मंगळवेढा, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर 413 305

66)

ॲड. श्रीमती सुनंदा करण भगत

मु. पो. पिंपळखुंटे,

ता. माढा, जि. सोलापूर 413 208

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (प)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (प)

67)

श्रीमती रोहिणी आर. तडवळकर

162, राघवेंद्र नगर, मजरेवाडी,

होटगी रोड, गल्ली नं. 12, एअरपोर्ट जवळ, सोलापूर 413 007

68)

कुलपती नियुक्त तज्ज्ञ - रिक्त

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (फ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (फ)

69)

श्रीमती माधवी श्रीपाद पारेकर

(विद्यापीठ शिक्षकेत्तर कर्मचारी)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर

70)

श्री. सिध्देश्वर बाबू स्वामी

(महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी)

सांगोला महाविद्यालय, सांगोला, ता. सांगोला, जि. सोलापूर 413 307

 

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ब)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (ब)

71)

श्री. राम सातपुते

(विधानसभा सदस्य)

श्रीराम बंगला, म्हसवड रोड, ए/पी भांबुर्डी (चाहुरवाडी),

ता. माळशिरस, जि. सोलापूर

72)

श्री. यशवंत विठ्ठल माने

(विधानसभा सदस्य)

मु. शेळगाव, ता. इंदापूर, जि. पुणे.

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (भ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (म)

73)

श्री. रणजितसिंह मोहिते-पाटील

(विधानपरिषद सदस्य)

“शिवरत्न बंगला”, यशवंत नगर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर

74)

रिक्त

(नगरपालिका / महानगरपालिकेचा सदस्य)

 

 

 

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (य)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 28 (2) (यक)

75)

रिक्त

(जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचा सदस्य)

76)

 योगिनी घारे

कुलसचिव - सदस्य सचिव

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default