Management Council

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मधील कलम 30 नुसार

व्यवस्थापन परिषद सदस्यांची अद्यावत यादी (सन सप्टेंबर, 2022 ते ऑगस्ट, 2027)

       
 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (क)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (ख)

1)

प्रा. (डॉ.) प्रकाश महानवर

कुलगुरु,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

2)

डॉ. लक्ष्मीकांत बसवराज दामा

प्र-कुलगुरु,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (ग)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (घ)

3)

प्रा. देवानंद काशिनाथ चिलवंत

“श्रीराम” प्लॉट नं.१, रोहन रेसीडेन्सी,पद्मजा पार्क शेजारी,

जुळे सोलापूर, सोलापूर 413 004.

4)

 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (घ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (ङ)

5)

डॉ. वसंत गुरुशांत कोरे

(प्रभारी अधिष्ठाता - मानवविज्ञान विद्याशाखा)

संगमेश्वर महाविद्यालय, सात रस्ता, सोलापूर 413 001

6)

प्रा. (डॉ.) बाळकृष्ण जगन्नाथ लोखंडे

पदार्थविज्ञान संकुल,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (च)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (च)

7)

प्राचार्य डॉ. निवृत्ती बाबुराव पवार

श्री. संत दामाजी महाविद्यालय,

मंगळवेढा, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर.

8)

प्राचार्य डॉ. भिमाशंकर मुर्गप्पा भांजे             

संतोष भिमराव पाटील कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲन्ड कॉमर्स,

मंद्रुप, ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर 413 221.

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (छ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (छ)

9)

डॉ. समाधान दिगंबर पवार

श्री. शिवाजी महाविद्यालय, बार्शी,

ता. बार्शी, जि. सोलापूर 413 401.

10)

डॉ. सुशिल कुमार शिंदे                            

प्लॉट नं. 28, गट नं.117, शिंदे चौकाजवळ, इसबावी,

ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ४१३ 304

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (ज)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (ज)

11)

श्रीमती पद्मजादेवी प्रतापसिंह मोहिते-पाटील

“प्रतापगड” धवलनगर, अकलूज, ता. माळशिरस,

जि. सोलापूर 413 101

12)

श्री. महादेव धरेप्पा कमळे                        

मु. पो. भंडारकवठे, ता. दक्षिण सोलापूर,

जि. सोलापूर 413 221

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (झ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (झ)

13)

श्री. सचिन मारुती गायकवाड

119 / 20, II फेज, रो हाऊस, अवंती नगर,

जुना पुना नाका, सोलापूर 413 001.

14)

श्री. सुधाकर तुकाराम सरवदे                      

मातोश्री सुशिला स्मृती निवास, 128, बुधवार पेठ, मिलिंद नगर, 

सोलापूर 413 001.

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (ञ)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (ञ)

15)

डॉ. शशिकांत हरिश्चंद्र गायकवाड

श्री. शिवाजी महाविद्यालय,

बार्शी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर 413 401

16)

डॉ. श्रीमती आयेशा मोहम्मद सादिक रंगरेज

कस्तुरबाई कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,

सेठ वालचंद हिराचंद मार्ग, अशोक चौक, सोलापूर 413 006

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (ट)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (ठ)

17)

श्री. अजित माधव पाटणकर

601, स्वानंद अपार्टमेंट, वाळवेकर नगर, पर्वती,

पुणे 411 009.

18)

डॉ. उमेश काकडे

विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण), सोलापूर विभाग,

ड-विभाग, तळमजला, प्रशासकीय इमारत,

जिल्हाधिकारी आवार, सोलापूर 413 001

( मा. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मुंबई नामनिर्देशित)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (ड)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (ढ)

19)

डॉ. उमेश काकडे

विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण),सोलापूर विभाग, ड-विभाग,

तळमजला, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी आवार, सोलापूर 413 001

( मा. शिक्षण संचालक, पुणे यांचे नामनिर्देशित प्रतिनिधी)

20)

मा. संचालक (तंत्रशिक्षण)

तंत्रशिक्षण संचालनालय, 3 महापालिका मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं.1967,

मेट्रो सिनेमा समोर, मुंबई 

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (4) (ण)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (5)

21)

योगिनी घारे

कुलसचिव, सदस्य सचिव

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

22)

सीए श्रेणिक हुकुमचंद शाह (निमंत्रित)

वित्त व लेखा अधिकारी,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (5)

 

म. सा. वि. अ. २०१६ कलम 30 (6)

23)

डॉ.  

संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 413 255.

24)

रिक्त

अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी परिषद (निमंत्रित)

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default