Employment Opportunities

 

Walk In Interview
Sr.No. Name of the Post:- 
1  


   

Walk In Interview
 Sr.No.  Post -Dean, Faculty of Science & Technology            
 1 Advertiesment & Applicaiton Form
2 List of Eligible and Not Eligible Candidate
3 उमेद्वारांना सूचना : वरीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा या पदाच्या पात्र व अपात्र यादीवर काही हरकती असल्यास आवशक त्या प्रमाणपत्र/सहपत्रांसह/अभिलेखांसह (10 प्रतीमध्ये) विद्यापीठ कार्यालयात प्र. कुलसचिव, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांचे नावे दि.28/06/2021 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर कराव्यात.  सदर  मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकतींचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

 

 

Walk In Interview
 Sr.No.  Post - Director, Innovation, Incubation and Linkages 
1  Advertisement & Application Form 
 2  List of Eligible and Not Eligible Candidate
3 उमेद्वारांना सूचना : वरीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या संचालक, संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ या पदाच्या पात्र व अपात्र यादीवर काही हरकती असल्यास आवशक त्या प्रमाणपत्र/सहपत्रांसह/अभिलेखांसह (10 प्रतीमध्ये) विद्यापीठ कार्यालयात प्र. कुलसचिव, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांचे नावे दि.28/06/2021 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर कराव्यात. सदर  मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकतींचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.


EMPLOYMENT TIME FREE NEWSPAPER for Some Days

 

 


     

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default