Academic Year 2021 22

 

Sr. No. Date Detail's For Circular
1 23/08/2021  Eligibility Circular for the year 2021-22 Click here 
2 02/09/2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करीता प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे तसेच प्रवेश नियामक प्राधिकरण मुंबई यांच्या अंतिम पात्रता यादया जमा करण्याबाबत Click here
3 13/09/2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीता प्रवेशित होणा-या विद्यार्थ्यांचे पात्रता अर्ज सादर करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत Click here
4 18/10/2021 शै.वर्ष 2021-22 मध्ये प्रथम वर्षास पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेशित विद्यार्थ्यांची Online पध्दतीने पात्रता अर्ज सादर करण्याच्या सुधारीत तारखाबाबत... Click here
5 02/11/2021

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीता प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे Online पध्दतीने पात्रता अर्ज सादर करण्याच्या पुन:श्च सुधारीत तारखाबाबत...

Click here
6 16/11/2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीता प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे Online पध्दतीने पात्रता अर्ज सादर करण्याच्या पुन:श्च सुधारीत तारखाबाबत Click here
7 23/11/2021

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये  प्रथम वर्ष पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे Online पध्दतीने पात्रता अर्ज सादर करण्याच्या सुधारीत तारखाबाबत...

Click here
8 17/12/2021 Aशैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये  प्रथम वर्ष पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे Online पध्दतीने पात्रता अर्ज सादर करण्याच्या ¯Öã®Ö¿ÖË:“Ö सुधारीत तारखाबाबत. Click Here
9 30/12/2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये  प्रथम वर्ष पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे Online पध्दतीने पात्रता अर्ज सादर करण्याच्या पुनश:च सुधारीत तारखाबाबत... Click Here
10 06/01/2022 अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र/आर्किटेक्चर/एम.बी.ए./ एम.सी.ए.या अभ्यासक्रमांच्या पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या  तारखांबाबत..      2021-22 Click Here
11 02/02/2022 प्रस्तुत विद्यापीठ शैक्षणिक संकुलातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम व संलग्नित महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षातील कला, वाणिज्य व विज्ञान पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना एकसारखे (University) पात्रतेचे निकष करणेबाबत  Click Here
12 08/03/2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीता प्रथम वर्ष पदवी व पदव्युत्तर  विधी/ शिक्षणशास्त्र/शारीरिक शिक्षणशास्त्र या अभ्यासक्रमाच्या पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.. Click Here
13 11/03/2022 सुधारीत परिपत्रक -शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीता प्रथम वर्ष पदवी विधी(एलएल.बी)/ शिक्षणशास्त्र(बी.एड) या अभ्यासक्रमाच्या पात्रता शुल्क व अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांबाबत Click Here
   

 

 

Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default